Jun 052012
 

“เพราะชีวิตมีธรรม อยู่ที่ไหนก็เย็น ธรรมะเท่านั้นที่จะประคองชีวิตเอาไว้ไม่ให้ตกไปยังที่ชั่ว”

เรือนธรรม หัวข้อ “ธรรมะเปลี่ยนชีวิต” โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8D4O2pPTrWg[/youtube]