Feb 212012
 

ชมรมคนรู้ใจ:  ธรรมะไร้ขอบเขต/ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rdwEvRz8ZA8&feature=share[/youtube]

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางโลกโดยการเป็นวิศกรขององค์กรนาซ่า ถึง 7 ปี ก่อนจะเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากนาซ่าเอง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร. วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา ทดลอง พิสูจน์ โดยการปฏิบัติจริง จนค้นพบ ‘มหาความรู้’ หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>