Jun 112015
 

ค้นพบความลับของศาสตร์แห่งการ
ชะลอความชรา
การแก้ไขความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย

โดย

พญ.สาวิตรี สิริพิบูลย์
ดร.ธนัท กุลกาญจนาวรรณ

Life-Cell-Blue-RE

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/