May 182015
 

ค้นพบความลับของศาสตร์แห่งการ
ชะลอความชรา
การแก้ไขความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย

โดย

พญ.สาวิตรี สิริพิบูลย์
ดร.ธนัท กุลกาญจนาวรรณ

Stem Cell

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/