Dec 192014
 

ขอเชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรมเสวนา

สวดมนต์เข้าเฝ้าพุทธองค์
สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีข้ามชาติ
โดย
พระเทพกิตติเวที (เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)
พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ (พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล)
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
คุณวีรณัฐ โรจนประภา
คุณพัลลภ ไทยอารี
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

แถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปี

พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม
ครั้งแรกในชีวิต
ร่วมสวดมนต์เข้าเฝ้าพุทธองค์

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.
ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒
สำรองที่นั่งที่ http://www.dmgbooks.com/register/