Jan 082013
 

“ตะกอนความคิดทำให้เราไม่สงบ ขณะนั่งสมาธิไม่ควรคิดถึงสิ่งใด ให้ดูจิตไว้เสมอ”

[youtube]http://youtu.be/KrK0vbrv-GY[/youtube]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี