Jul 172013
 

ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็น คำพระศาสดาอยู่ตรงหน้ากลับไม่เห็น

[youtube]http://youtu.be/7qUtPd0q5cQ[/youtube]

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์

พระ อาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=14#sthash.poBm3YtQ.dpuf

พระ อาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=14#sthash.poBm3YtQ.dpuf
พระ อาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=14#sthash.poBm3YtQ.dpuf

สัมมนา Live Life Balance#2 โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 (เวลา 18.30 – 20.30 น.)

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on สัมมนา Live Life Balance#2 โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 (เวลา 18.30 – 20.30 น.)
Jul 172013
 

งานสุขสม ชีวิตสุขสันต์
Live Life Balance #2

เรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์
ฝึกระบบวิธีคิดและมุมมองในการแก้ปัญหา
สู่วิถีแห่งการสร้างพลังกาย พลังใจ ในการดำเนินชีวิตด้วยความสุข สำเร็จ

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง
ต้นแบบนักสู้ชีวิต จากติดลบ สู่จุดสูงสุดทางการศึกษา

เฉพาะสมาชิก D Socity เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
www.dmgbooks.com/register

Live-Life-Balance-2

 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
18.30-20.30 น.

ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

เฉพาะสมาชิก D Socity เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
www.dmgbooks.com/register

Jul 162013
 

ปฏิจจสมุปทาท คือ ความเป็นปัจจัย โยงใยถึงกัน

[youtube]http://youtu.be/j_w_LWUa64w[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jul 102013
 

ศาสนาไม่เคยเสื่อม คนไม่ดีทำให้เสื่อม เอาใจของเราฝากไว้กับพระรัตนตรัย

 [youtube]http://youtu.be/8lGnUKR95GY[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf

ชมรมคนรู้ใจ : “สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ” โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : “สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ” โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
Jul 092013
 

โลภ โกรธ หลง เป็นกิเลสที่ยุให้รำ ตำให้รั่ว จองเวรจองกรรม ไม่สื้นสุด ไม่มีเหลือ

[youtube]http://youtu.be/wSB1d3__SCs[/youtube]


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร มีนามเดิมว่า ท่อน ประเสริฐพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง ณ บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายแจ่ม และนางทา ประเสริฐพงศ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 19 คน ท่านบุตรคนที่ 6 ปัจจุบัน สิริอายุได้ 79 พรรษา 59 (เมื่อปี พ.ศ.2550) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย และเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต)

Scoop “จะกินเนื้อปลาหรือกินก้าง” (นสพ.โพสต์ทูเดย์)

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on Scoop “จะกินเนื้อปลาหรือกินก้าง” (นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Jul 092013
 

สังคมละเหี่ยใจอย่าได้ไปเศร้าตาม ; จะกินเนื้อปลาหรือกินก้าง ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆ ว่า ถ้ามีปลาหนึ่งตัวจะเลือกกินเนื้อปลาหรือกินก้าง ถ้ารู้ว่าสังคมมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเราจะเลือกรับอะไร เนื้อปลามีมากกว่าก้างจะไปกินก้างให้ติดคอทำไม ถ้าเรามองโลก อย่างเข้าใจก็จะรู้ว่าเรื่องร้ายๆ มันมีน้อยกว่าเรื่องดี


Post-Today-P

Post-Today-P

นสพ.โพสต์ทูเดย์ หน้า 8-9 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

 

 

Jul 032013
 

ใครมีศีลอยู่ในใจ ผู้นั้นถือเป็นผู้หนักแน่น

[youtube]http://youtu.be/a3l_Gzox40s[/youtube]

ประวัติพระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองก้อย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อุปสมบท ณ.วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศ อำนวย จ. สกลนคร โดยมีพระครูวินิจธรรมวาธี เป็นอุปัชาณาย์ บวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อวัตรของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้ออกเดินทางตามหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาที่วัดถ้ำสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญ และได้

ปัจจุบัน พระครูสังฆ์รักษ์ไชยา ได้รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมตามสถานที่ บริษัท หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต AIA บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) วัดบรมนิวาศ วัดพุทธบูชา วัดปทุมวนาราม ฯลฯ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=43#sthash.n8T0RUAJ.dpuf
ประวัติพระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองก้อย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อุปสมบท ณ.วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศ อำนวย จ. สกลนคร โดยมีพระครูวินิจธรรมวาธี เป็นอุปัชาณาย์ บวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อวัตรของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้ออกเดินทางตามหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาที่วัดถ้ำสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญ และได้
ปัจจุบัน พระครูสังฆ์รักษ์ไชยา ได้รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมตามสถานที่ บริษัท หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต AIA บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) วัดบรมนิวาศ วัดพุทธบูชา วัดปทุมวนาราม ฯลฯ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=43#sthash.n8T0RUAJ.dpuf

เปิดตัวหนังสือ “ลูกรักของพ่อแม่” (นสพ.พิมพ์ไทย)

 ข่าวจากสื่อมวลชน  Comments Off on เปิดตัวหนังสือ “ลูกรักของพ่อแม่” (นสพ.พิมพ์ไทย)
Jul 032013
 

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย และ คุณณัชชา จันทร์เจ้าฉาย ผอ.สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ลูกรักของพ่อแม่  ผลงานของ อ.วศิน อินทสระ ณ หอประชุมพุทธคยา

Pim-Thai-P

นสพ.พิมพ์ไทย หน้า 8 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

Jul 022013
 

ไม่มีตัวตน ยึดเมื่อใด ทุกข์เมื่อนั้น ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไป

 [youtube]http://youtu.be/XdTUUMo0nbQ[/youtube]

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี