Jan 302013
 

“สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม อำนาจวาสนาที่เรามี เสื่อมไปตามกาลเวลา เป็นธรรมดาของโลก
มองให้เห็นเป็นธรรมดา จิตใจจะได้ปล่อยวาง อยู่ที่ไหนก็จะมีสุขได้ตลอดเวลา”

[youtube]http://youtu.be/ZwemxsRVqlg[/youtube]

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม ตอน 2” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม ตอน 2” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
Jan 292013
 

“ถ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เรียก คอร์รัปชัน หน้าที่ ต้องเปลี่ยนความรัก ให้เป็น เมตตา กรุณา อุเบกขา”

[youtube]http://youtu.be/YBDxUXPYVaA[/youtube]

ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) หัวข้อ “วิถีวิเวก” โดย พระชาคิโน ภิกขุ,พระมหากีรติ ธีรปัญโญ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) หัวข้อ “วิถีวิเวก” โดย พระชาคิโน ภิกขุ,พระมหากีรติ ธีรปัญโญ
Jan 242013
 

“ตัดความวุ่นวาย เข้าหาธรรมชาติ เพื่อค้นหาวิถีชีวิตที่แท้จริง ชีวิตไม่ต้องการอะไรนอกจากความสงบสุข”

[youtube]http://youtu.be/CpJC_0aY5iI[/youtube]

พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุ มีชื่อจริงว่า หยุ่งฝางหลา เป็นชาวมาเลเซียโดยกำเนิน เกิดใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะตัดสินใจบวชนั้น เคยเป็นช่างภาพมือหนึ่งของมาเลเซีย และเคยได้รับรางวัลสูงสุดในระดับเอเชียมาแล้ว แต่ด้วยความเป็นคนที่สุขุม ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีความคิดเป็นของตัวเองสูงตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก จึงไม่ได้ให้ความสนใจต่อลาภยศสรรเสริญที่ได้รับเท่าใดนัก จึงตัดสินใจบวชโดยมีความตั้งใจที่จะค้นหาความสุขที่แท้จริงว่าคืออะไรกันแน่

Jan 232013
 

“ยาถ่ายอันเป็นอริยะ คือ การถ่ายการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ให้มีเกิดขึ้นอีกต่อไป”

[youtube]http://youtu.be/ay0b-aaS2-I[/youtube]

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์

Jan 222013
 

“พวกเราชาวพุทธ คือ มนุษย์ปลายทาง เพราะมีสิทธิ์เข้าถึง พระนิพพาน อยู่ที่เราจะเลือกทางไหน”

[youtube]http://youtu.be/oyrbLfsCkuw[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jan 162013
 

“สัญลักษณ์ของเมตตา คือการไม่เบียดเบียน ตนเอง และผู้อื่น”

[youtube]http://youtu.be/K8YlM5pF0dA[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

Jan 152013
 

“เมื่อจิตเริ่มเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ เท่ากับเราเข้าใกล้พระนิพพาน”

[youtube]http://youtu.be/cDMrNunrD8g[/youtube]

Jan 092013
 

“ทุกคนมีสติ แต่ขาดสัมปชัญญะ คือ ปัญญา การยับยั้งชั่งใจ”

[youtube]http://youtu.be/HwC0MNRStws[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

Jan 082013
 

“ตะกอนความคิดทำให้เราไม่สงบ ขณะนั่งสมาธิไม่ควรคิดถึงสิ่งใด ให้ดูจิตไว้เสมอ”

[youtube]http://youtu.be/KrK0vbrv-GY[/youtube]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “กรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน

 พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “กรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน
Jan 022013
 

             “อย่าทำเพื่อสนองความโลภ ภายในจิตใจของเรา จะทำให้ตายก่อนแก่”

 

[youtube]http://youtu.be/Wr-SwsBh68Y[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน