Nov 282012
 

เรือนธรรม หัวข้อ “ธรรมวันลอยกระทง” โดย พระเคนศรี สีลสังวโร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CDR6wx209gs[/youtube]

Nov 272012
 

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล 2” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=u6BeAOro4kk[/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

Nov 212012
 

“ยิ่งเราเบียดเบียนชีวิตสัตว์เท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใกล้การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น”

เรือนธรรม หัวข้อ“มรรควิธีที่ง่าย” โดย พระชัยณรงค์ ถาวโร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lmfa0Chr7Co[/youtube]

Nov 202012
 

“อย่าตัดสินว่าใครดีหรือเลว ใครทำดีเราโมทนาไว้ก่อน มีแต่ได้กับได้”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “เจาะกลางใจธรรม” โดย พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ILyxMa7Z6RQ[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Nov 162012
 

“กรรมแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กรรมเก่าและกรรมปัจจุบัน กรรมเป็นเจตนา คือ ที่ตั้งแห่งความสุข”

ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) หัวข้อ “แรงบันาดลใจในธรรม” โดย พระอำนาจ โอภาโส

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qvqeAe2xyIY[/youtube]

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย

Nov 142012
 

“เราทุกข์ เพราะยึดมั่น เรารู้ตัว แต่ไม่รู้สึกตัว ฝึกการดูจิตถึงพิชิตใจได้”

เรือนธรรม หัวข้อ“ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน 6” โดย พระธวัชชัย ธมฺมทีโป

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EIOOlID4-S0[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

 

Nov 132012
 

คุณเห็นธรรมหรือยัง ถ้ายังไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ปฎิบัติธรรมไป ก็ไม่ได้อะไร”

 ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4B-n34Mr0wI[/youtube]

 

Nov 062012
 

เรือนธรรม: วิปัสสนาคืออะไร/ พระอาจารย์มานพ อุปสโม

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cz9QRwQZNXQ[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

Nov 052012
 

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “รัตนสูตร ความวิจิตรของพระรัตนตรัย บุญกฐิน” โดย ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HCbBinDYa9s[/youtube]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

Nov 012012
 

เรือนธรรม หัวข้อ “กุญแจธรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dlD4dDwbtAU[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน