Oct 312012
 

                          “มนุษย์นั้น  มีกายที่หยาบ  และไม่สวยงาม  เพราะภายในประกอบด้วยกระดูกและเนื้อ
เลือดและหนองมากมาย   ดังนั้น  กายหยาบจึงหมายถึงกายของมนุษย์
และกายละเอียดหรือกายทิพย์หมายถึงกายของเทวดา  เช่น รุกขเทวดา , เทพในภพดาวดึงส์”

ชมรมคนรู้ใจ : “กุญแจธรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน

 [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dlD4dDwbtAU [/youtube]

Oct 302012
 

“ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด คือความคิดของตัวเอง”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ธรรมกับธรรมชาติ” โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YlX9B3Km06k[/youtube]

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางโลกโดยการเป็นวิศกรขององค์กรนาซ่า ถึง 7 ปี ก่อนจะเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัด เครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากนาซ่าเอง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร. วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา ทดลอง พิสูจน์ โดยการปฏิบัติจริง จนค้นพบ ‘มหาความรู้’ หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่

Oct 242012
 

“มนุษย์ และทุกสรรพสิ่งบนโลก เกิดขึ้นด้วยพลังบุญ ทุกความสำเร็จบนโลก เกิดขึ้นด้วยพลังบุญ”

เรือนธรรม หัวข้อ “พลังบุญ” โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mseGyRsCcZQ[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Oct 172012
 

“สัญญา ๒ ประการ คือ รูปสัญญา๑ นามสัญญา๑ รูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นไม่ใช่ของเราอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตน

ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของภายนอกสิ้น”

เรือนธรรม หัวข้อ “พุทธวจน 2” โดย พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sHspAwcxIpg[/youtube]

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์

Oct 162012
 

“เวลาเราเหลือน้อยแล้ว อย่าประมาท ไม่รู้พรุ่งนี้เราจะตื่นหรือเปล่า”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน 5” โดย พระธวัชชัย ธมฺมทีโป

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eJiijN0_YIc[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

Oct 102012
 

“สมบัติอย่างสูงสุดคือ นิพพาน เกิดชาตินี้ก็ดูว่าเราเข้าใกล้นิพพานหรือยัง”

เรือนธรรม หัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eP71da6nDXM[/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

 

Oct 092012
 

“ถ้าต้องการความสงบ ก็มุ่งการหยุดคิด ความสุขที่แท้จริงคือนิพพาน”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาท2” โดย พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DGJWw-Hvpzk[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Oct 042012
 

“ความไม่เข้าใจที่แท้จริง ทำให้เกิดความสับสน ปัญหาต่างๆ ก็ตามมา”

เรือนธรรม หัวข้อ“ดับวัฏฏะด้วยอริยสัจ” โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SSccikqyhyk[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

 

Oct 042012
 

นสพ.สยามดารา หน้า 6 วันที่ 4 ตุลาคม 2555

Oct 022012
 

“เราไม่สามารถรักษาทุกสิ่งไว้ได้ มาแค่ไหน ไปเท่าเดิม ปลงให้ได้ ชีวิตเป็นเช่นนี้หนอ”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “รัตนสูตร ความวิจิตรของพระรัตนตรัย” โดย ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FXlwhdNiAck [/youtube]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี