May 312012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

May 302012
 

“อย่ามัวไปอยู่กับความคิด ให้อยู่กับตัวเอง อยู่ให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์”

เรือนธรรม หัวข้อ “น้อมสู่ใจ” โดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uRHzS8SVRZE[/youtube]

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ อุปสมบท ณ วัดโพธาราม จ.ราชบุรี หลังจากการออกพรรษาในปี พ.ศ. 2520 ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งได้รับนิมนต์ไปยังประเทศ ต่างๆ กว่า 20 ประเทศ รูปท่านเป็นพระธรรมทูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจ อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ท่านยังมีความสนใจในกิจกรรมสำหรับสอนเด็กและโรงเรียนวิถีพุทธอีกด้วย

May 302012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

May 292012
 

 “นิพพานคือความสิ้นไปของกิเลส อยากหลุดพ้นต้องตัดกิเลสให้หมดสิ้น”                             

ชมรมคนรู้ใจ : นิพพาน ตอนที่ 2/ อ.สุภีร์ ทุมทอง

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eTVpKbqTgdc [/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

May 292012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

May 282012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

May 272012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2555

May 262012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2555

May 252012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

May 242012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 28 การเมืองยุคกึ่งพุทธกาล (จบ), บทที่ 29 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

May 232012
 

“กายรู้ จะทำให้เห็นจิตกับความคิดชัด (พอคนเราใกล้ตายจะเห็นความคิดชัด)”

เรือนธรรม : กายเป็นวัด จิตเป็นพระ/ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8YXWhLHDMl8 [/youtube]

May 232012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 28 การเมืองยุคกึ่งพุทธกาล (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

May 222012
 

“การให้มี 3 ให้วัตถุ,อภัยทาน,ธรรมทาน รู้จักการให้มากกว่าจะรอรับ”

ชมรมคนรู้ใจ : สังโยชน์ 10 บารมี 10/ พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://youtu.be/AkmBo17K67I[/youtube]

May 222012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 28 การเมืองยุคกึ่งพุทธกาล (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

May 212012
 

เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ : บทที่ 28 การเมืองยุคกึ่งพุทธกาล (ต่อ)

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555