Jul 172013
 

ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็น คำพระศาสดาอยู่ตรงหน้ากลับไม่เห็น

[youtube]http://youtu.be/7qUtPd0q5cQ[/youtube]

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์

พระ อาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=14#sthash.poBm3YtQ.dpuf

พระ อาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=14#sthash.poBm3YtQ.dpuf
พระ อาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่าง สมบูรณ์ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=14#sthash.poBm3YtQ.dpuf
Jul 162013
 

ปฏิจจสมุปทาท คือ ความเป็นปัจจัย โยงใยถึงกัน

[youtube]http://youtu.be/j_w_LWUa64w[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jul 102013
 

ศาสนาไม่เคยเสื่อม คนไม่ดีทำให้เสื่อม เอาใจของเราฝากไว้กับพระรัตนตรัย

 [youtube]http://youtu.be/8lGnUKR95GY[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf
พระ อาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=18#sthash.uL4ZjmhY.dpuf

ชมรมคนรู้ใจ : “สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ” โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : “สนิมกินเหล็ก กิเลสกินใจ” โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
Jul 092013
 

โลภ โกรธ หลง เป็นกิเลสที่ยุให้รำ ตำให้รั่ว จองเวรจองกรรม ไม่สื้นสุด ไม่มีเหลือ

[youtube]http://youtu.be/wSB1d3__SCs[/youtube]


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร มีนามเดิมว่า ท่อน ประเสริฐพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง ณ บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายแจ่ม และนางทา ประเสริฐพงศ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 19 คน ท่านบุตรคนที่ 6 ปัจจุบัน สิริอายุได้ 79 พรรษา 59 (เมื่อปี พ.ศ.2550) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย และเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต)

Jul 032013
 

ใครมีศีลอยู่ในใจ ผู้นั้นถือเป็นผู้หนักแน่น

[youtube]http://youtu.be/a3l_Gzox40s[/youtube]

ประวัติพระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองก้อย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อุปสมบท ณ.วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศ อำนวย จ. สกลนคร โดยมีพระครูวินิจธรรมวาธี เป็นอุปัชาณาย์ บวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อวัตรของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้ออกเดินทางตามหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาที่วัดถ้ำสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญ และได้

ปัจจุบัน พระครูสังฆ์รักษ์ไชยา ได้รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมตามสถานที่ บริษัท หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต AIA บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) วัดบรมนิวาศ วัดพุทธบูชา วัดปทุมวนาราม ฯลฯ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=43#sthash.n8T0RUAJ.dpuf
ประวัติพระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองก้อย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อุปสมบท ณ.วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศ อำนวย จ. สกลนคร โดยมีพระครูวินิจธรรมวาธี เป็นอุปัชาณาย์ บวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามข้อวัตรของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้ออกเดินทางตามหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาที่วัดถ้ำสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่หลวงกตปุญโญ และได้
ปัจจุบัน พระครูสังฆ์รักษ์ไชยา ได้รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมตามสถานที่ บริษัท หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต AIA บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) วัดบรมนิวาศ วัดพุทธบูชา วัดปทุมวนาราม ฯลฯ – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=43#sthash.n8T0RUAJ.dpuf
Jul 022013
 

ไม่มีตัวตน ยึดเมื่อใด ทุกข์เมื่อนั้น ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไป

 [youtube]http://youtu.be/XdTUUMo0nbQ[/youtube]

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

Jun 262013
 

คนส่วนใหญ่ขาดสติ เพราะไม่มีปัญญากำกับ

 [youtube]http://youtu.be/HsHkzcZGOOY[/youtube]

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf
พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf
พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf

พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf
พระ อาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=16#sthash.IeuYjf3l.dpuf

ชมรมคนรู้ใจ :“สามชั่วโมงบรรลุธรรมตอน ๔” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ :“สามชั่วโมงบรรลุธรรมตอน ๔” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
Jun 252013
 

เรากำหนดชีวิตเราได้ จะไปสวรรค์-นรก หรือนิพพาน อยู่ที่เราเลือก

[youtube]http://youtu.be/5ykQ9tdxARc[/youtube]

ชีวิตของ พ่อครูบัญชา ถือเป็นคนหนึ่งในโลกที่ใคร ๆ ก็อิจฉา ด้วยท่านประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น มีเกียรติ มีอำนาจ แม้จะพลิกผันไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความทะเยอทะยานสร้างธุรกิจร้านอาหาร จนถูกจัดอันดับสูงสุดให้เป็นร้านอาหาร ๔ ดาว สานต่อธุรกิจคอมพิวเตอร์ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน ภายในเวลาแค่ ๗ ปี แต่กระนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อที่สุดความรุ่งเรืองในทางโลกกลับกลายเป็นความเบื่ออย่างไร้เหตุผล สั่งสมจนนำไปสู่ที่สุดความทุกข์ทางใจ จากจุดนี้เอง จึงเกิดเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ในช่วงเวลาสามชั่วโมง และเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ ‘ชีวิตและ‘จิต’ ของพ่อครูบัญชาเปลี่ยนไปตลอดกาล!

Jun 192013
 

 ความเป็นพุทธ คือ การควบคุม กาย วาจา ใจ

[youtube]http://youtu.be/HLEQRMu-rEE[/youtube]

Jun 182013
 

สิ่งสำคัญที่สุด คือการให้อภัยตัวเอง

[youtube]http://youtu.be/187jd7dOsi0[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jun 132013
 

[youtube]http://youtu.be/mEOni7iK3CM[/youtube]

พระ อาจารย์อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย

 

พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย – See more at: http://www.dmgbooks.com/press/?cat=33#sthash.FIXA0eiV.dpuf
Jun 122013
 

[youtube]http://youtu.be/bLULjxsHIVs[/youtube]

พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นัก พัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล 6” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล 6” โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
Jun 112013
 

[youtube]http://youtu.be/vlF2INiUtsY[/youtube]

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา

Jun 052013
 

[youtube]http://youtu.be/vcZPH6V3J0s[/youtube]

อดีตผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์   สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

ชมรมคนรู้ใจ : เรื่องเล่าวัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา โดย พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : เรื่องเล่าวัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา โดย พระอานันท์ อานนฺทปญฺโญ
Jun 042013
 

[youtube]http://youtu.be/Duyufg3Brns[/youtube]

พระอาจารย์อานันท์ อานนฺทปญฺโญ ศิษยานุศิษย์สายตรงของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Born and raised in San Francisco, California, Arnold Thian-Ngern attended West Portal Lutheran and Lowell High School. He earned a BS in Electrical Engineering from UC Santa Barbara and went on to pursue an MBA at SF State. Galvanized by Luang Por Thoon’s passing on November 11, 2008, Arnold ordained at Wat Buddharatanaram in Keller, Texas on May 20, 2009.

Since then, Phra Anandapanyo has become well known for his sermons, in which he expounds and simplifies seemingly complex concepts. He has been instrumental in the proliferation of Luang Por Thoon’s dhamma, through translating books and sermons, as well as in his role as webmaster for both Wat San Fran and KPYUSA.

Phra Anandapanyo leads dhamma discussions at the temple on Saturdays, and organizes KPY retreats throughout the USA as well as in Thailand. Phra Anandapanyo recently completed the final level of Dhamma Studies in Thailand. His recorded sermons and blog are available online.