May 302013
 

[youtube]http://youtu.be/VEoaTGHVOHM[/youtube]

ดร. พระมหาเอกสิทธิ์ เรืองอุดมวุฒิ วัดโภคัลพุทธวิหาร ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หรือ พระอาจารย์ใหญ่ นักปราชญ์ นักวิชาการที่น่าเลือมใสยิ่งนัก โดยเฉพาะคณะผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปปกราบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ก็อาจจะได้มีโอกาสฟังการบรรยายนำคณะอยู่จนชินตา

วัดโภคัลพุทธวิหาร เป็นวัดขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนจังปุระ ออสปิตัลโรด (Jangpur Hospital Road New Delhi 110014) ทางตอนเหนือของเมืองเดลี ห่างจากสนามบินเดลี ประมาณ 30 กิโลเมตร ตามประวัติบอกว่า เกิดจากการที่เศรษฐีชาวอินเดีย ศรัทธาบริจาคที่ดินให้ชาวพุทธ โดยมีสมาคมชาวพุทธอินเดียและไทย บริหารจัดการ โดยมี หลวงพ่อสังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี และพระอาจารย์สนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี บอกบุญและพาชาวไทยมาร่วมสร้างและอุปถัมภ์ จึงทำให้มีอาคารหลายหลัง รวมทั้งพระประธานในอุโบสถ ล้วนมาจากเงินบริจาคของชาวพุทธไทย ทั้งจากประเทศไทยและอินเดียเป็นหลัก โดยมีพระอาจารย์มหาเอกสิทธิ์ เรืองวุฒิอุดม เป็นประธานสงฆ์ดูแล ในช่วงเข้าพรรษาจะมีพระภิกษุไทย ที่มาเรียนหนังสืออยู่ที่อินเดียมาจำพรรษาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้แสวงบุญชาวไทยและนักศึกษาไทยที่สามารถไปพักอาศัยได้ในช่วงสั้นๆ ถือเป็นวัดพุทธที่คนไทยได้ใช้ประโยชน์อย่างมากพอสมควร