Aug 282012
 

[youtube]http://youtu.be/UwrjOnDFPOE[/youtube]
นำโดย:
– พระราชญานกวี รองเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า กาญจนภิเษก
– พระครูโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม
– พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี
– พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน วัดฝายหิน เชียงใหม่
– พระมหาชัยยุทธ์ กิตฺติฌาโณ วัดเทพลีลา
– พระอาจารย์พรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 และคณะสงฆ์อีก 3 รูป

… เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ให้นั่งสมาธิตามรูปแบบที่ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ เน้นการรู้ลมหายใจเข้า-ออก ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เมื่อสบายดีแล้วแผ่เมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์

อนุโมทนาสาธุ
โครงการหนังสือสวดมนต์ “สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า”