May 022012
 

“รสอะไรที่จะขึ้นไป พระนิพพานได้ ตอบว่า รสพระธรรม”

เรือนธรรม หัวข้อ “สาระจากพระไตรปิฏก” โดย พระมหาประนอม ธฺมมาลฺงกาโร

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X_9dqdcfPTg&feature=plcp[/youtube]