Jun 052013
 

[youtube]http://youtu.be/vcZPH6V3J0s[/youtube]

อดีตผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์   สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

เรือนธรรม หัวข้อ “อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม” โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระมหาทวีป กตปุญโญ  Comments Off on เรือนธรรม หัวข้อ “อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม” โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ
Feb 062013
 

“จิตเดิมแท้ไม่ได้มีความสกปรก โกรธเขาก็เหมือนกับเราจุดไฟเผาตัวเอง”

[youtube]http://youtu.be/p8Qw8mrWcU8[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Oct 242012
 

“มนุษย์ และทุกสรรพสิ่งบนโลก เกิดขึ้นด้วยพลังบุญ ทุกความสำเร็จบนโลก เกิดขึ้นด้วยพลังบุญ”

เรือนธรรม หัวข้อ “พลังบุญ” โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mseGyRsCcZQ[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Jun 052012
 

“เพราะชีวิตมีธรรม อยู่ที่ไหนก็เย็น ธรรมะเท่านั้นที่จะประคองชีวิตเอาไว้ไม่ให้ตกไปยังที่ชั่ว”

เรือนธรรม หัวข้อ “ธรรมะเปลี่ยนชีวิต” โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8D4O2pPTrWg[/youtube]

Apr 172012
 

มีสติ มีหิริ มีขันติ มีธรรมะ ช่วยคุ้มครองให้ห่างความทุกข์

ชมรมคนรู้ใจ: คลายทุกข์ด้วยธรรมะ/ พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nPCA4THlCHY&feature=plcp&context=C4c831ffVDvjVQa1PpcFPNX7AF1tXkhC0vUmlHTPZT_SzZE9_B-Iw%3D[/youtube]

Jan 182012
 

ชมรมคนรู้ใจ: เตรียมใจกับภัยพิบัติ/ พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fEKo67-q2fI&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Oct 112011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ทำให้ถูกธรรม/ พระมหาทวีป กตปุญโญ.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZFD3b8mmCbY&feature=plcp&context=C3fa33ccUDOEgsToPDskILKQ9ZDsxMAduKlUNvaRdR[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Sep 062011
 

ชมรมคนรู้ใจ: สุขได้ไม่ต้องรอ/ พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QFSrweK_ODM&feature=plcp&context=C341cd8aUDOEgsToPDskIQFus1Y879eEkzPcRJiQYt[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Aug 032011
 

ชมรมคนรู้ใจ: รู้ใจไกลทุกข์/ พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RU2TIy-PQu8&feature=plcp&context=C37d6427UDOEgsToPDskJGTmQVnVkfVkVcrGHjtunu[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย

Apr 262011
 

ชมรมคนรู้ใจ: รู้ทุกข์รู้ธรรม/ พระมหาทวีป กตปุญโญ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kpSFEuQqEvQ&feature=plcp&context=C350849fUDOEgsToPDskKz27eORUy41b3a2sNSDzTf[/youtube]

อดีตผู้บริหาร และครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อุปสมบท วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดเกาะยาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (พ.ธ.บ.)มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหารแอสตัน เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปูเณ่ รัฐมหาราชต์ ประเทศอินเดีย