Oct 042012
 

“ความไม่เข้าใจที่แท้จริง ทำให้เกิดความสับสน ปัญหาต่างๆ ก็ตามมา”

เรือนธรรม หัวข้อ“ดับวัฏฏะด้วยอริยสัจ” โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SSccikqyhyk[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

 

Feb 292012
 

“สุขกายและจิตเป็นชีวิตของตัวเรา”

เรือนธรรม : หนึ่งชีวิต หนึ่งจิตใจ ท่องโลกกว้าง / พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

Dec 272011
 

ชมรมคนรู้ใจ: ธรรมชาติธรรมดา/ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k6GgKdduwO0&feature=plcp&context=C39681eeUDOEgsToPDskJt4Os3jN-EFMns7ezZrPPy[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

Sep 272011
 

ชมรมคนรู้ใจ: รู้จักใจ คือกำไรชีวิต/ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fwy0Lhs5x2Y&feature=plcp&context=C3fa33ccUDOEgsToPDskILKQ9ZDsxMAduKlUNvaRdR[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE

Jun 282011
 

ชมรมคนรู้ใจ: จิตไม่ติด เป็นอิสระ/ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PNKY0NKnEII&feature=plcp&context=C350849fUDOEgsToPDskKz27eORUy41b3a2sNSDzTf[/youtube]

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี อุปสมบทเมื่อปี 2525 เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโก สายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นอกจากนี้ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของพระครูไพบูลย์สมุทรสาร พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้น ปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรมอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระสมเด็จพิมล ธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 วิธีกำหนดพองหนอยุบหนอ

รูปท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐานสี่ ท่านยังให้ความสำคัญกับ ‘โครงการค่ายพุทธบุตร’ เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

วีดีโอประวัติพระอาจารย์: http://www.youtube.com/watch?v=WmvO8wOd_RE