Jul 162013
 

ปฏิจจสมุปทาท คือ ความเป็นปัจจัย โยงใยถึงกัน

[youtube]http://youtu.be/j_w_LWUa64w[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jun 182013
 

สิ่งสำคัญที่สุด คือการให้อภัยตัวเอง

[youtube]http://youtu.be/187jd7dOsi0[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

May 212013
 

ต้องเสริมความอึดของจิต ด้วยการสวดมนต์ยาวๆ เราไม่เห็นธรรมยิ่งไปกว่า โยนิโสมนสิการ

[youtube]http://youtu.be/TmEVCoz9wsQ[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Apr 232013
 

                           “คนเราถ้าไม่เห็นทุกข์ ก็ไม่เห็นธรรม เรียนรู้อันตรกัป ช่วงชีวิตที่อายุสูญเปล่า

[youtube]http://youtu.be/3aMrXWi2URA[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Mar 122013
 

“สังขาร คือการทำงานของจิต เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา วิญญาณ คืออาการรับรู้”

[youtube]http://youtu.be/PxaCN3exnpo[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Jan 222013
 

“พวกเราชาวพุทธ คือ มนุษย์ปลายทาง เพราะมีสิทธิ์เข้าถึง พระนิพพาน อยู่ที่เราจะเลือกทางไหน”

[youtube]http://youtu.be/oyrbLfsCkuw[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Dec 182012
 

“เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้น”

[youtube]http://youtu.be/M5UmC_ZF9Qc[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Nov 202012
 

“อย่าตัดสินว่าใครดีหรือเลว ใครทำดีเราโมทนาไว้ก่อน มีแต่ได้กับได้”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “เจาะกลางใจธรรม” โดย พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ILyxMa7Z6RQ[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Oct 092012
 

“ถ้าต้องการความสงบ ก็มุ่งการหยุดคิด ความสุขที่แท้จริงคือนิพพาน”

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “ปฏิจจสมุปบาท2” โดย พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DGJWw-Hvpzk[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

May 222012
 

“การให้มี 3 ให้วัตถุ,อภัยทาน,ธรรมทาน รู้จักการให้มากกว่าจะรอรับ”

ชมรมคนรู้ใจ : สังโยชน์ 10 บารมี 10/ พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://youtu.be/AkmBo17K67I[/youtube]

Apr 102012
 

“การรู้เท่าทันตนเอง คือ การรู้ทันเจ้ากรรมนายเวร”

ชมรมคนรู้ใจ: รู้ทันเจ้ากรรมนายเวร/พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YfYgTYMA6WM&feature=plcp&context=C449badfVDvjVQa1PpcFPNX7AF1tXkhEs9D4ZLPqFjmQsUaMPqBXc%3D[/youtube]

Mar 132012
 

ชมรมคนรู้ใจ: สมดุลใจ สมดุลธรรม/ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

“สมดุลใจ เท่ากับการรักษาจิตใจให้เป็นปกติ ก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของตัวเอง”

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

 

Feb 142012
 

ชมรมคนรู้ใจ: สมดุลใจ/ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xaw8McPEwFY&feature=share[/youtube]

รูปท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ ประเวศ กรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2526 และสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2542 รูปท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้ติดตาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสนุก

Jan 102012
 

ชมรมคนรู้ใจ: สมดุลโลก/ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rGwEYHvUAhI&feature=plcp&context=C3fa33ccUDOEgsToPDskILKQ9ZDsxMAduKlUNvaRdR[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง

Nov 232011
 

เรือนธรรม: เจาะกลางใจธรรม/ พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EVSKEkf85vE&feature=plcp&context=C3ecdec0UDOEgsToPDskKiEEXAII_3crLZMBjb_rjU[/youtube]

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. เมื่อปี พ.ศ . 2519 ท่านสำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2542 และท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้น่าติดตาม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเอง